Гостьова лекція в Криворізькому національному університеті

Гостьова лекція в Криворізькому національному університеті

15.05.2024 у Криворізькому національному університеті відбулася он-лайн лекція доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України Марії Павлівни ШИШКІНОЇ на тему "Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у науковій і проєктній діяльності та у проєкті SIN-NEC". На лекції були присутні здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Запис лекції розміщено на YouTube-каналі інституту: https://youtu.be/7EhwA6Tj_nc?si=LIs5sPtllp1QMhhA

На лекції охарактеризовано напрями діяльності Інституту цифровізації освіти НАПН України, що зумовлені потребами реалізації нових завдань, що стоять перед освітою України і вимагають формування якісно нового навчального середовища, яке б відповідало сучасному стану і перспективним тенденціям науково-технологічного та соціально-культурного розвитку суспільства, новітнім досягненням педагогіки, педагогічної психології та освітньої практики в Україні та світі. Одним із таких напрямів є дослідження хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, а також адаптивних систем навчального та наукового призначення, якими займається відповідний відділ.

Були охарактеризовані напрями діяльності відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України, зокрема, етапи виникнення хмарних технологій, провідною ознакою появи яких стала консолідація даних і управління значними їх інфраструктурами, що призвело до розвитку віртуалізації серверів. Виникли хмарні технології, що забезпечують користувачеві мережний доступ до масштабованого і гнучко організованого пулу фізично розподілених віртуальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, файлів даних, програмного забезпечення та послуг), які постачаються в режимі самообслуговування та адміністрування за його запитом.

Зазначено, що властивість персоніфікації виникає у хмаро орієнтованих системах завдяки можливості налаштування ІКТ-інфраструктури (у тому числі віртуальної) на індивідуальні інформаційно-комунікаційні, інформаційно-ресурсні та операційно-процесуальні потреби учасників навчального процесу.

Визначено характеристичні риси адаптивних хмаро орієнтованих систем освітнього і наукового призначення, ними постають такі, як:

 • Наявність віртуалізованої, корпоративної або гібридної ІКТ інфраструктури
 • Персоніфікація сервісів
 • Відкритість щодо модифікації та удосконалення
 • Доступність (використання відкритого доступу, відкритих даних)
 • Гнучкість алгоритмів оцінювання складності матеріалу, знань учня, готовності до навчання і т. ін.
 • Надання індивідуалізованої допомоги у процесі навчання
 • Можливість автоматичного налаштування за низкою параметрів в режимі реального часу
 • Системність будови і функцій.

Охарактеризовано сутність і різновиди хмаро орієнтованих систем відкритої науки, серед них такі, як:

 • системи підтримування діяльності віртуальних навчальних/наукових колективів, що забезпечують доступ до гнучко організованого пулу електронних ресурсів;
 • інформаційно-аналітичні мережні системи і сервіси підтримування наукових досліджень (електронні журнальні системи, е-бібліотеки, системи веб-конференцій та ін., що розміщенні на хмарних серверах або постачаються як сервіс);
 • системи підтримування навчальних/наукових проєктів;
 • спеціалізоване програмне забезпечення, що постачається як сервіс (сервіси математичного призначення, конструювання;
 • проектування, візуалізації і подання даних, статистичного опрацювання результатів, семантичного і синтаксичного аналізу текстів та ін.);
 • дослідницькі наукові мережі і інфраструктури, Європейська хмара відкритої науки та інші.

Охарактеризовано сутність і основні компоненти Європейської хмари відкритої науки, розглянуто особливості і перспективи її освітнього застосування.

Розглянуто застосування систем відкритої науки в освітньо-науковій і проєктній діяльності Інституту цифровізації освіти НАПН України. Охарактеризовано основні завдання і перспективи реалізації проєкту ERASMUS+ за напрямом CBHE "Сталість та спроможність інтернаціоналізації з метою модернізації вищої освіти для дебютантів з країн Східного партнерства" (SIN-NEC-101129029), 2024-2026 рр. Серед них виокремлено такі, як:

 • самооцінювання місій інтернаціоналізації та сталого розвитку закладів вищої освіти;
 • підвищення потенціалу закладів вищої освіти; розвиток інтернаціоналізації у них за допомогою мовної стратегії, гетерогенного навчання та віртуальних обмінів;
 • розбудова потенціалу сталого розвитку для сприяння інтернаціоналізації та взаємодії між академічними колами та промисловістю.

Наголошено, що ці напрями є пріоритетними у розвитку майбутньої співпраці між Інститутом цифровізації освіти НАПН України і Криворізьким національним університетом на підставі угоди про співробітництво між цими установами. 

Анонси та оголошення

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.